Bywyd yn 2020

Siŵr iawn bod pawb, rywbryd yn yr ysgol gynradd neu’n gynnar yn yr ysgol uwchradd, wedi cael gwaith cartref ar Fywyd yn y Dyfodol. Y testun wnaeth Mr John osod i ni ym mlwyddyn 5 yn y Dderwen oedd Bywyd yn 2020 (isod, heb gywiro gramadeg, treiglo na sillafu), ac am wn i, heddiw yw’r diwrnod i mi weld pa mor agos ati oeddwn i...

Bywyd yn 2020
Dydd Sul-29-1-1984

7.00. “Helo Rhys. Te neu goffi heddiw?” mae fy robot yn gofyn. “Te” meddwn innau. Mae hwn yn digwydd bob bore am saith. Ar ôl yfed y te, mynd i mewn i’r symudwr llawr. Gwasgu’r botwm “Ystafell fyw.” Mae’r symudwr llawr rhywbeth yn debyg i lifftiau ‘slawer dydd. Beth bynnag, mae’r drysau’n agor i ystafell weddol o fach a panel o fotymau yn ei chanol. Rwyf yn eistedd ar gadair a gwasgu’r botymau: “Brecwast,” “Grawnffrwyth,” “Wy,” “Sosej,” “Bacwn,” a “Diwedd.” Ychydig o synau od ac mae papur bychan yn dod allan o’r panel. Dyma beth sydd ar y papur:

BRECWAST.
Grawnffrwyth – Barod mewn 15 eiliad.
Wy, Sosej a Bacwn – Barod mewn 2 funud.
Te neu Goffi?

Gwasgu “Te” a dyma gwpanaid o de a grawnffrwyth yn dod at fy nghadair. Gwasgu “Bwrdd” a dyma fwrdd yn dod allan o dwll yn y llawr. Cyn mynd, mae fy robot yn fy atgoffa i ddewis fy nghinio yn awr. Gwasgu rhagor o fotymau ac mae’r robot yn dweud wrtha i am fod yma an un yn brydlon. Dyma’r drefn bob pryd bwyd. Rwyf yn gwasgu “Diwedd” ac mae’r bwrdd yn mynd i lawr i gael ei lanhau erbyn cinio.

Gwasgu’r botwm “Cyfrifiadur.” Allan o’r twll yn y llawr daw’r peiriant. Cyfrifiadur heb fotymau yw hwn. Mae’n medru siarad a dehongli eich llais. “Newyddion” rwyf yn dweud. Dyma’r teclyn yn dechrau. “Dyma’r penawdau. Mil o robotiaid yn mynd ar streic mewn ffactri rocedi yn Manceinion. Plant ysgolion Dyfed yn mynd ar drip i’r blaned Pliwto heddiw. Mae’r Senedd yn cyfarfod heddiw i drafod cael twnel i fobilau o dan yr Afon Hafren.” Gwasgu’r botwm “Diwedd.” Lawr a’r cyfrifiadur i’r twll.

Gwasgu “Fideoffon.” Daw’r teclyn i fyny o’r llawr. Rwyf yn codi’r derbynnydd a rhoi’r camera yn y lle priodol. Teipio rhif fy nghefnder ar y panel arbennig. Aros am eiliad. Gweld ei lun yn ei gartref yn Llundain, yntau hefyd ar wyliau. Cael sgwrs fach gyfeillgar a threfnu mynd i’w weld ar ôl cinio.

Tua 12.00. Mae fy hamddena yn cael ei dorri ar draws gan swn byddarol y fideoffon. Galwad i mi. Rwyf i fod i ddod i ganolfan waith Robotiaid Dyfed lle rydwyf yn gweithio. Mae nam yn y rhaglen waith yn peri i’r robotiaid redeg yn wyllt. Brysio i’r mobil. Gwasgu’r botymau “Ffactri” a “500 kilomedr yr awr.” Dal yn dynn – ac ymhen eiliad rwyf wedi cwblhau’r daith o ddeg kilomedr. Ar ol tri chwarter awr o wasgu botymau, mae popeth yn ei le yn y ganolfan.

1.00. Adre i ginio.

1.30. I mewn i’r mobil. Gwasgu’r botymau “Llundain” a “400 kilomedr yr awr.” Eistedd yn ol yn gysurus a darllen llyfr. Cyrraedd Llundain o’r diwedd, a gweld fy nghefnder. Diwrnod o wyliau i ni’n dau. Prynhawn mewn arddangosfa arbennig o’r enw “Bywyd yn yr wythdegau.” Gweld rhyfeddodau. Dim ond un robot a hwnnw’n lletchwyth a thrwscwl iawn. (O diar, meddyliwch am wneud prydiau bwyd heb help un o’r rhain!) Gweld y ZX81. Mae hwn yn hen ffasiwn ofnadwy, rhes ar ol rhes o fotymau gwirion a dim ond 16k o gof – tegan plant bach yn unig oedd hwn. Ond eto, roedd miliwn o fobl wedi ei brynu – rhywbeth anodd ei gredu.

Ond y rhyfeddod mwyaf oedd teclyn o’r enw car. Bocs enfawr ar olwynion yn defnyddio rhywbeth o’r enw petrol ac yn pesychu hen fwg brwnt ambell waith. Teclyn drud yn llyncu hylif costus. Dillad! Roedd pobl yn golchi a smwddio dillad yr adeg yna. Diolch am ddillad rhad gallwch ei thaflu i ffwrdd ar ol wythnos o wisgo.

Dyna brynhawn diddorol, ond rhaid i bob peth da ddod i ben ac adre a mi dros ail bont Hafren. Galw gyda’r meddyg. Aros o flaen y sgrin fawr a hwnnw’n dweud fy mod yn holliach. Ar ôl cael pryd o fwyd blasus, chwarae gwyddbwyll gyda’r cyfrifiadur. Mae’r gêm yn mynd ymlaen am oriau ond yn y diwedd yr un peth sy’n digwydd tro ar ôl tro – y cyfrifiadur sy’n ennill.

Cael sgwrs a fy robot am holl ddigwyddiadau’r dydd. Bydd y robot yn ei dro yn rhoi crynodeb o’r digwyddiadau i gyd i mewn i lyfr arbennig o’r enw “dyddiadur.” Ar ôl blwyddyn bydd y robot yn rhoi y llyfr hwn i mi i gadw am byth ac efallai rhoi i fy mhlant – pwy a wyr. Cau fy llygaid a mynd i gysgu ar ôl diwrnod prysur iawn. Nos da!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.